Λόγω του COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021. Η εγκύκλιος αφορά βαρέα αλλά και ελαφρά οχήματα όπως μοτοσικλέτες και επιβατηγά.

Η εγκύκλιος. “Ενόψει της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σας γνωρίζουμε τα εξής”.

Ρυθμίσεις για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά με ΜΑΜΦΟ >3,5 t, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα με ΜΑΜΦΟ >3,5 t) των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής:

  • Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 11/12/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28/12/2020.
  • Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των ΔΤE με σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18/12/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28/12/2020.
  • Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18/12/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28/12/2020.

Ρυθμίσεις για τα ελαφρά οχήματα (επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλέτες και φορτηγά με ΜΑΜΦΟ ≤3,5 t) των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση βρίσκεται στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας:

  • Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από τη Δευτέρα 14/12/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28/12/2020.
  • Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18/12/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28/12/2020.
  • Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η διάρκεια ισχύος των ΚΕΚ, εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18/12/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28/12/2020.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα υποχρεούνται να προσέλθουν στα ΚΤΕΟ για έλεγχο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, χωρίς να προστίθεται σε αυτήν την ημερομηνία η μία επιπλέον εβδομάδα.

Διευκρινίζεται ότι όπου παραπάνω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΔΤΕ, νοείται η αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. Ισχύει μέχρι (VALID UNTIL)], χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας. Επίσης, όπου αναφέρεται η ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος.