Το πρόβλημα με τις ελλείψεις στις Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων συνεχίζεται και το υπουργείο Μεταφορών βρήκε τη λύση για να σταματήσει η ταλαιπωρία για όλους τουλάχιστον προσωρινά. Πιο συγκεκριμένα οι έντυπες Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων αντικαθίστανται από απλές μηχανογραφημένες βεβαιώσεις σε απλό χαρτί A4, τις οποίες θα εκδίδουν αυτομάτως τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, καθώς και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία οχημάτων.

Αυτό βέβαια θα ισχύσει έως τις 31/12/2021 για να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να προσαρμοστούν οι Περιφέρειες για να μπορούν να εκτυπώνουν και να χορηγούν τις κάρτες ελέγχου καυσαερίων στα ΚΤΕΟ. Η εγκύκλιος αναφέρει συγκεκριμένα:

Εφεξής και για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος και μέχρι 31/12/2021, για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) οποιουδήποτε οχήματος, καθορίζονται τα εξής:

 1. Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η (β) σχετ. εγκύκλιος. Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τη (β) σχετ. εγκύκλιο ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χρησιμοποιούνται μέχρι 31/12/2021.
 2. Η ΚΕΚ εκδίδεται μηχανογραφικά μετά από τον έλεγχο που προβλέπεται στην (α) σχετ. κοινή υπουργική απόφαση, σε δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ν.2052/92 (94 Α΄) όπως ισχύει και εκτυπώνεται σε σελίδα Α4 (χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις όσο αφορά την μορφή, την ποιότητα του χαρτιού, τις δικλείδες ασφαλείας κ.λπ.).

Στο εκδοθέν έντυπο ΚΕΚ αποτυπώνονται (πινακοποιημένα ή σε ελεύθερο κείμενο) κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία:

 • Η Επωνυμία του ΚΤΕΟ ή του συνεργείου με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία, όπως: Όνομα– Διεύθυνση – Τηλέφωνο – Email – ΑΦΜ – ΔΟΥ.
 • Τα πληροφοριακά στοιχεία όσο αφορά την αναγνώριση του οχήματος: Αριθμός κυκλοφορίας – Αριθμός πλαισίου (VIN) – Τύπος οχήματος – Μοντέλο – Έτος κατασκευής/Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης – Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων (όπως διαπιστώνονται από οπτικό έλεγχο του οδομετρητή).
 • Τύπος κινητήρα, σύστημα εξάτμισης (Με καταλύτη ή όχι).
 • Είδος καυσίμου.
 • Τα στοιχεία του πελάτη (ιδιοκτήτη, κατόχου ή προσκομίζοντας το όχημα), όπως: Όνομα – Διεύθυνση – Τηλέφωνο κ.λπ.
 • Η ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος, καθώς και η ημερομηνία λήξης της ΚΕΚ.
 • Οι τιμές των μετρηθέντων καυσαερίων όπως αυτές αντλούνται από τους αναλυτές καυσαερίων και ειδικότερα:
 • Για τα βενζινοκίνητα οχήματα οι τιμές των μετρηθέντων ρύπων: CO (%) – HC (ppm) στο ρελαντί (στροφές/λεπτό 700 – 900) και σε υψηλές στροφές (στροφές ανά λεπτό 2500±300), καθώς και η τιμή του συντελεστή «λ» (για τα καταλυτικά οχήματα) σε υψηλές στροφές.
 • Για τα βενζινοκίνητα οχήματα που φέρουν ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλύτη τα στοιχεία για τον έλεγχο αυτού.
 • Για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα η τιμή του συντελεστή απορρόφησης K (m-1).
 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων με την ένδειξη «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής», όπου αντίστοιχα διαπιστώνεται συμφωνία ή ασυμφωνία μεταξύ των μετρηθέντων ρύπων σε σχέση με τα νομοθετημένα όρια εκπομπής.
 • Τα στοιχεία του ελεγκτή ΚΤΕΟ ή του αντίστοιχου τεχνίτη οχημάτων συνεργείου που πραγματοποίησε τον έλεγχο, όπως: Ονοματεπώνυμο – Κωδικός Ελεγκτή (για ΚΤΕΟ) ή Αριθμός Μητρώου (για συνεργεία).

Η ανωτέρω Μηχανογραφική έκδοση της ΚΕΚ συνοδεύεται από την εκτύπωση του αναλυτή καυσαερίων (αποτύπωμα) όταν η εκτύπωση του αναλυτή δεν πραγματοποιείται απευθείας σε έντυπο Α4.