Το νέο νομοσχέδιο εκτός από τα διπλώματα οδήγησης και τις εξετάσεις περιλαμβάνει τις αποφάσεις και τα τέλη κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων. Έτσι σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα παλαιά οχήματα θα πρέπει να περνούν ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 το ΚΤΕΟ θα είναι υποχρεωτικό

α) για επιβατηγά οχήματα και φορτηγά με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) που δεν υπερβαίνει τους 3.500 χλγ. και μοτοσικλέτες, κάθε ένα (1) έτος και

β) για φορτηγά με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μεγαλύτερη των 3.500 χλγ. και λεωφορεία, κάθε δύο (2) έτη.

Επιπλέον, τα τέλη κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων θα είναι

α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).

β) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό ευρώ (100,00€).

γ) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€).

δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).

ε) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και φορτηγά και λεωφορεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

στ) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.